Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | عمران http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Thu, 17 Dec 2015 18:19:33 UTC en <![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد - گام سیزدهم - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 17 Dec 2015 18:19:33 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 وقتی برای قالب بندی شناژ از قالب چوبی و یا فلزّی لستفاده کردیم پس از باز کردن قالب فضای خالی کنار شناژ ها بایستی با مصالح مرغوب پر شده و کوبیده شود، که متره آن هم بایستی نوشته شود. در نوشتن متره حتّی المقدور بایستی از سطوح و حجم هایی که محاسبه شده استفاده نمود مثلاً برای محاسبه حجم مصالحی که به کنار شناژها ریخته می شود کافی است که سطح شناژ ها را از سطح پی کنی کسر کنیم در نتیجه سطح مورد نیاز به دست می آید.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد- گام دوازدهم - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 17 Dec 2015 18:19:31 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 در گام ۱۱ روش متره کردن شناژ مطرح شد که در سایر موارد هم می توان از آن روش ها استفاده نمود و ضمناً مطرح شد که نوشتن متره آرماتور بندی توضیح داده خواهد شد. لذا اوّل انتخاب قالب بندی شناژ را مطرح می کنیم، سپس روش متره کردن آرماتور بندی شرح داده خواهد شد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد - گام یازدهم - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 17 Dec 2015 18:19:26 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 همانطور که بارها مطرح شد و خودتان نیز شاهدش هستید نوشتن متره ساده است، ولی انتخاب روش آن و دقّت در انجام آن بسیار مهمّ می باشد. بخصوص از قلم نیانداختن مقادیر از اهمیّت فوق العاده ای برخور دار است. درگام دهم یادآوری کردم که متره شناژ را به چند نوع می شود انجام داد؛3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد - گام نهم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85 Thu, 17 Dec 2015 18:18:28 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85 بنده در این مقاله ها نیّتم آموزش متره به صورت ساده و گام به گام بوده، لذا در خواست کردم دوستانی که می خواهند متره را یاد بگیرند یک نقشه ساده از یک منزل مسکونی ترسیم کنند، و بر اساس آن شروع به متره ی آیتم های آن نقشه بکنند. به نظرم رسید بایستی خودم نیز به عنوان نمونه این کار را انجام دهم...3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد- گام ششم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B4%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B4%D9%85 Thu, 17 Dec 2015 18:18:15 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B4%D9%85 درسال های قبل از دهه 1350 هر مهندس مشاور و یا هرکارفرمائی که کارهای عمرانی انجام می داد خود برای پروژه های خویش فهرست قیمت تعیین می کرد. و کارهای خود را بر اساس آن قیمت ها به اجرا می گذاشت در نتیجه ناهماهنگی های زیادی در قیمت ها پیش می آمد. در آن سال ها اداره مهندسّی نیروی هوائی کشور دست به تنظیم یک فهرست بهای جامعی زد که تقریباً مبنای فهرست بهای فعلی شد که سازمان برنامه و بودجه آن زمان با توجّه به آن فهرست بها آن را تدوین نمود3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اموزش گام به گام متره برآورد: گام چهارم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85 Thu, 17 Dec 2015 18:18:14 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85 درگام سوّم قرارشد پلان آجرکاری یک ساختمان یک طبقه را به سلیقه خود ترسیم کرده  و برشی هم از آن تهیه کنید تا مشخصّات پی کنی و پی سازی و قسمتی از دیوار را نشان داده باشیم، که من هم به عنوان راهنما یک کروکی از گوشه یک ساختمان فرضی ترسیم کرده و برشی هم از آن ساختمان نشان دادم که امیدوارم با این راهنمایی شما نیز نقشه خودتان را تکمیل کرده باشید.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد- گام دهم - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 06 Dec 2015 02:11:18 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 تا گام نهم پی کنی و سنگ لاشه چینی، مطرح گردید. و در باره فصول اوّل ، دوّم و چهارم فهرست بها بحث و بررسی نموده، و تا حدودی با آنه آشنا شدیم. حالا که به متره کردن شناژهای پی رسیده ایم. فصول: پنجم قالب بندی چوبی، ششّم قالب بندی فلزّی، هفتم میلگرد و هشتم بتن ریزی مطرح می گردد، که بایستی این فصل هارا نیز دقیقاً مطالعه کرد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد- گام هفتم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85 Wed, 02 Dec 2015 04:49:16 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85 در گام ششّم متوجّه شدیم که کوچک ترین سهل انگاری در نوشتن متره چه اتفّاقی به بار می آورد. در مقدار 76 مترمکعب پی کنی مبلغ 300 هزار تومان از قلم می افتد یعنی ضرر به بار می آورد. در این گام تعیین صحیح آیتم فهرست بها و بهای پی کنی را مرور می کنیم.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد: گام سوّم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%85 Tue, 01 Dec 2015 03:51:05 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%85 برای یادگرفتن متره ابتدا چنین ساختمانی را در نظر  بگیرید: یک ساختمان مسکونی ساده یک طبقه، با یک یا دو اطاق خواب و آشپزخانه و حمّام و دستشوئی، با دیوارهای آجری (یعنی اسکلت آجری باشد) با شناژ بندی بتونی افقی و قائم. دیوارهای اصلی به ضخامت 35 سانتیمتر و دیوارهای داخلی 22 سانتیمر و 11 سانتیمتر بوده و نقشه کاملاً ساده باشد...3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد-گام هشتم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85 Tue, 01 Dec 2015 03:50:28 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85 شناخت کارها و ترتیب اجرای کار در نوشتن متره برآورد فوق العاده مهمّ می باشد. اگر به ترتیبی که کار انجام می گردد (یا بایستی انجام گردد) دقّت نموده و بر اساس آن متره را تنظیم نماییم، احتمال فراموش شدن و قلم افتادن آیتم ها خیلی کمتر می گردد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد. گام اوّل]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84 Sat, 28 Nov 2015 14:13:08 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84 متره چیست؟ و مورد استفاده آن چیست؟ برای آگاهی از هزینه کلّی یک پروژه نیاز به دانستن حجم عملیّاتی آن پروژه و هزینه اجرای آن می باشد. که برای دانستن آن نیاز به محاسبات آن ها می باشد. که به این محاسبات اصطلاحاً متره گفته می شود.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش گام به گام متره برآورد گام دوّم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%85 Sun, 22 Nov 2015 21:37:14 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%85 باتوجّه به این که قرار شد که فعلاً نوشتن متره را با دست انجام دهیم، وبعداً میتوانیم ازکامپیوتر به نحوبهتری استفاده نمائیم. برای نوشتن با دست بایستی خط خوب وخوانائی داشته باشیم. وکلمات و اعداد را درست و خوانا بنویسیم. بخصوص اعداد فارسی واعداد لاتین را.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه‌های آن - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 09 Aug 2015 01:00:55 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 محاسبه تأخیرات پروژه می بایستی از بدو شروع پروژه مدنظر بوده و پرونده تأخیرات همیشه باشد یعنی با توجه به گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه پروژه، تأخیرات آن مشخص شده و علل آن ارزیابی شده و در پرونده مربوطه بایگانی شود.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تعیین، تدوین و تجدید نظر در روش اجرای پروژه های عمرانی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 28 Jul 2015 05:48:27 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C گذشته از نحوه تعریف روش اجرای پروژه، آنچه که مهم است کنترل منظم برنامه و توجّه به آن است که در مواردی که پروژه با کندی مواجه می شود، پیدا کردن ریشه مشکل و تغییر روش و اصلاح آن مهم می باشد...3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مدیریت و مدیریت پروژه های عمرانی - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 17 Jul 2015 16:06:33 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 در مدیریت پروژه در درجه اول تعیین مسئولیت ها و بخش های مختلف مورد نیاز پروژه خیلی مهم می باشد. باید مطالعه کرد و تشخیص داد که پروژه به چه مسئولیت هایی نیاز دارد؛ از قبیل: رئیس کارگاه- معاون کارگاه- دفتر فنی- امور اداری- امور مالی- انبار و مصالح- ماشین آلات و ترابری- تدارکات- آشپزخانه و نهارخوری- سالن اجتماعات- حراست و ایمنی – پیمانکاران و غیره.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ضرر و زیان‌های وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jul 2015 14:03:11 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 در صورتیکه پروژه در زمان تعیین شده خود در قراردادبه اتمام نرسد به عوامل پروژه (کارفرما و پیمانکار) و همچنین جامعه ضررهایی وارد میشود که در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تاخیرات در پروژه های عمرانی و علل و عوامل آن - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 06 Jul 2015 16:12:08 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86  


ممکن است در اجرای پروژه با تأخیراتی مواجه به شویم که این تأخیرات ناشی از موارد زیادی می‌تواند باشد از قبیل عدم مدیریت صحیح پروژه خواه از طرف کارفرما یا مهندس مشاور و دستگاه نظارت یا پیمانکار به شرح زیر


۱- عدم مدیریت صحیح کارفرما
۲- عدم مدیریت صحیح مدیر پروژه
۳- عدم مدیریت مهندس مشاور

۴- عدم مدیریت صحیح پیمانکار:3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تجهیز کارگاه پروژه های عمرانی - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 05 Jul 2015 02:28:53 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 تجهیز کارگاه اصولاً در تنظیم اسناد مناقصه به نسبت حجم پروژه تعریف می‌شود که پیمانکار بلافاصله پس از انعقاد قرارداد با قراردادن یک یا دو دستگاه کانکس در محل تجیهز کارگاه شروع به ساخت و ساز و تنظیم ساختمانها و تشکیلات مورد نیاز پروژه براساس نقشه طراحی شده در اسناد مناقصه نموده و تلاش می‌نماید که در زمان مشخص شده در قرارداد امکان استقرار کلیه نیروهای پروژه را آماده نماید....4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مراحل برگزاری مناقصه توسط پیمانکار و کارفرما - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 03 Jul 2015 05:17:35 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86

خرید اسناد مناقصه مطالعه اسناد مناقصه و نقشه‌های پروژه. برآورد هزینه ریالی پروژه به قیمت روز و مقایسه آن با قیمت اسناد مناقصه و تعیین پورسانت اجرائی خود. تهیه نقشه تجهیز کارگاه شامل دفتر مدیر پروژه ور رئیس کارگاه. دفتر فنی پیمانکار- دفتر دستگاه نظارت مقیم- دفتر مدیر پروژه کارفرما- دفتر اکیپ نقشه‌برداری بخصوص در پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی- اداری…
3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[دفتر فنی پروژه های عمرانی و وظایف آن - کنکاشی در مهندسی عمران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 30 Jun 2015 05:06:51 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86

دفتر فنی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مراکز مورد نیاز پروژه می‌باشد و دفتر فنی حکم قلب پروژه را دارد و اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود ...
3 Vote(s) ]]>