نام کاربری      ثبت نام
کلمه عبور      كلمه عبور را فراموش كرده‌ايد؟
به خاطر بسپار  

عضويت و فعاليت در سايت منوط به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد.

ارسال یک مطلب زیبا

استخراج واحدفولیکولی (FUE) - کلینیک تخصصی پوست و موی آرمان

ارسال شده توسط :drderm24 تقریبا 1173 روز قبل در پزشکی      

کلینیک تخصصی پوست و موی آرمان :


 FUEیااستخراج واحدفولیکولی یک روش برداشتن فولیکول های مواز ناحیه دهنده است(پشت وکنار فرق سر که درآن ها مو درطی عمربیمارنمی ریزد.)


درپیوندموی FUEجراح هرواحدفولیکولی رایک به یک بااستفاده از یک میکروپانچ باقطر0.7mmتا1,1mm بیرون می کشد.  پانچ هاوروش های بسیاری برای استفاده ازآن ها (پانچ های دستی، پانچ های موتوری، تیغ  وغیره) می توانندنتایج پیوندموی خوبی رادردست پزشکان مجرب دربرداشته باشند. چیزی که تفاوت زیادی رادراین موردایجادمی کند توانایی وتجربه جراح است. حتی یک روبات وجودداردکه به جراح در فراینداستخراج FUEکمک می کند. 


پیوندموی FUEازتکنیک کلاسیک یعنی کاشت واحدفولیکولی ازاین لحاظ متفاوت است که FUTنواری ازفرق سراست که باجراحی از ناحیه دهنده برداشته شده و واحدهای فولیکولی درخارج ازبدن توسط پزشکان بااستفاده ازمیکروسکوپ آماده می شوند. بعدازبستن فرق سر،یک اسکارخطی درناحیه دهنده وجوددارد. با FUEواحدهای فولیکولی یک به یک حذف می شوند بنابراین هیچ شکافت واسکارخطی وجودندارددرعوض اسکارهای نوع پونکتوم دیده می شوند. می بایستی ذکرکردکه FUEیک تکنیک عاری از اسکارنیست حتی اگرهیچ اسکارهای خطی وجودنداشته باشند. 


واحدهای فولیکولی می توانند یکی،دوتا یاسه تااز چهارموی دسته شده در هرواحدباشند. این برای موفقیت پیونداهمیت بسیاری دارد زیرا راه طبیعی رویش مواست. این واحدهای فولیکولی ازلحاظ FUEوFUTخیلی شبیه هستند. 


برای اینکه پیوندتان ظاهری طبیعی داشته باشد عوامل مهمی مثل طراحی خط مو،تراکم خوب، جهت کاشت،استفاده ازواحدهای فولیکولی درهر مکان وموارددیگر حایزاهمیت هستند.


ازلحاظ ایجاداسکاردر ناحیه دهنده، FUEاسکارهای پونکتوم بسیاری باقطرکمترازیک میلی متررابرجای می گذارند. وقتی آن هابطورمناسبی انجام شوند می توانندحتی باکوتاه کردن موهم بندرت دیده شوند ولی اگر کاملاموهایتان راباتیغ بزنید نقاط سفیدزیادی راخواهیددید. 


ظاهر "قاچ خورده"قدیمی مدت هاست که بخاطرابزارجدیدی که استفاده می شوند دیگردیده نمی شود. پانچ های قدیمی دارای قطر5/0 یابیشتر بودند ودر FUEپانچ هامعمولا کمتراز 1mmقطردارند. فقط شکاف دادن پوست تااطراف واحدفولیکولی کافی است. بدین روش پیوندانجام شده توسط FUE دارای نتایج طبیعی مشابه پیوندواحد فولیکولی انجام شده بصورت نواری است. باتکنیک پانچ های قدیمی، هرپانچ می توانست 15تا20مو راباهم بردارد واین ظاهر"موعروسکی" ایجادمی کرد که جدیدامنسوخ شده است. 


روند FUEمعمولاوقت گیرتراز FUTاست. زمان جراحی FUEطبق تجربه جراح،سرعت برداشتن و مشخصات بیمار تغییرمی کند. روند می توانداز دوساعت برای دقیقا200پیوندبرای یکاصلاح اسکارتا دوروزمتوالی برای2500 تا3000پیوند زمان ببرد. 


بهبود ناحیه دهندهخیلی سریع است. درمدت دوتاسه روز همه شکافت ها التیام می یابند طوری که دیگر بخیه ای وجودنداردکه کشیده شود. بهبودخود ایمپلنت شبیه تکنیک FUTاست: موشروع به رشددرمدت 3تا4ماه بعدازجراحی می کندوهرماه  1cmرشدمی کند.


 


 کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق است به کلینیک تخصصی پوست و موی آرمان میباشد. 


ادامه مطلب...


Last updated October 2018

Valid XHTML   •   Valid CSS